اسکیت برد

پیچ و مهره Superior

70,000 تومان

اسکیت برد

گریپ گام

95,000 تومان

اسکیت برد

رایزر پد Pig

55,000 تومان